Zamów maty wejściowe już dzisiaj

Aby zaprezentować naszą ofertę proponujemy krótkie spotkanie (zajmie to około 15-20 minut). Podczas wizyty zaprezentujemy próbki mat jakrównież ich efektywne ułożenie, aby zagwarantować utworzenie efektywnej bariery zatrzymującej 80% brudu, kurzu i wody wnoszonego do wewnątrz twoich pomieszczeń.
Nasi przedstawiciele handlowi są specjalistami jeżeli chodzi o efektywne ułożenie mat wejściowych. Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym lub wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego do nas a my się z Państwem skontaktujemy.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Warszawa dnia 24 maja 2018 roku

  Warunki ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników storny internetowej naszej firmy znajdującej się pod adresem elektronicznym www.hrbjorkman.pl.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Hr Björkmans Maty Wejściowe Sp. z o.o. z siedzibą w 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74C/42, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000256023, REGON: 140518837, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 536-179-44-55.
  1. Zawartość strony stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
  2. W celu korzystania ze strony użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do strony może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
  3. Administrator oświadcza, że nasza strona jest wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

  Cel zbierania danych

  Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Umów Najmu i Serwisowania Mat, w szczególności wysyłanie zapytania, zamówień lub przyjmowania i rozpatrywania reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Prawo dostępu

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  Dostęp do danych osób trzecich

  1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby.
  2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub bankom, instytucjom finansowym – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionej usługi.

  Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

  Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

  Kontakt z Administratorem danych

  Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub
  na adres e-mail: maty@hrbjorkman.pl

  Zmiany Polityki Prywatności

  1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.